Historické povodně


Území katastru obce Šarovy trpí povodněmi z místní řeky Březnice.

Obec Šarovy (okres Zlín, Zlínský kraj) postihla ve čtvrtek 31.7. 2014 v odpoledních hodinách extrémní povodeň přívalového typu – blesková povodeň. V časných odpoledních hodinách byly zaznamenány první projevy přívalového deště - proudy vody stékaly zejména z příkrého severozápadního úbočí od Lhoty a Salaše přes pozemky a zahrádky nemovitostí a sbíraly se a rozlévaly extrémním způsobem podél pravého přítoku Březnice - koryta Lhotského potoka v severní části obce, odkud se rozlévaly po pozemcích a hlavní komunikaci a směřovaly k jihovýchodu, kde zaplavovaly sklepy a garáže nemovitostí podél této silnice. Tímto deštěm se zvedla jak hladina řeky Březnice od Bohuslavic u Zlína tak, a to zejména, Lhotského potoku. K extrémním rozlivům došlo pak od 14:30 do 16:15 hodin, kdy poté voda začala již postupně opadat.

Lhotský potok přitéká do obce Šarovy z výše ležícího krajinného zářezu mezi obcemi Lhota a Salaš ve Stráni ve výšce 320 m n.m. ve vzdálenosti 3,037 km, přičemž sklesá u místa kritického propustku pod hlavní komunikací v Šarovech na 233 m n.m. což znamená sklesání o 90 m (30 ‰). Povodeň byla způsobena náhlou přívalovou vlnou na Lhotském potoce do již zaplněného koryta Březnice, ke kterému však ještě musela překonat zástavbu v severní části Šarov a hlavně hlavní komunikaci, jejíž propustek je kriticky nekapacitní a na kterém došlo skokově k prudkému snížení odtokových poměrů. Přívalové vody rychle zatopily hřiště i vnitřní opevnění zimního kluziště a dále se rozlévaly podél silnice a po silnici ke středu obce, kde tato komunikace sloužila jako druhé koryto přívalových vod které bez varování prudce zaplavovaly nemovitosti v části obce směrem k jihovýchodu tedy oblast hustého osídlení mezi komunikací a vlastní Březnicí. Obcí se vzedmutá voda prohnala velmi rychle. Od varování obyvatelstvu a prvního povodňového stupně (který se sleduje pouze vizuálně na bodech hlásných profilů kategorie C na Březnici i Lhotském potoce dle Povodňového plánu obce (zpracovaného v roce 2011), které nastalo ve 14:30 (řada obyvatel se již vracela z práce), do poklesu vody do řečišť, uběhly pouhé 2 hodiny. Za tyto 2 hodiny však došlo ke škodám na majetku obce Šarovy i soukromém majetku obyvatel a škodám na majetku právnických osob - podnikatelských subjektů. V obci však proběhla dobrá součinnost mezi místní JSDH, členy povodňové komise, a ostatními zasahujícími jednotkami HZS Zlínského kraje (Bílovice, Zlín, Březolupy, Uherské Hradiště) a tudíž nedošlo k žádným úmrtím ani vážným zraněním, neboť nejvíce ohrožené obyvatelstvo se dostavilo do svých domovů až po opadnutí přívalových vod a zprovoznění hlavní komunikace II/497 pro vozidla.

Během této bleskové povodně nedošlo k výpadku elektrické energie, ani mobilní komunikace protože trafostanice jsou rozmístěny dostatečně vysoko nad potenciální hladinou maximálního rozlivu. Teprve později se ukázalo, že vedení vysokého napětí, které je osazeno podél řeky Březnice, na řadě míst probíjí přes husté větve vlhkých stromů do země (ohlášení několika občanů, že cítí brnění) a bylo následně řešeno RGW prořezem stromů a větví (za OÚ Šarovy), které se drátů dotýkaly.

Místa rozlivu toků v Šarovech

U Q100 vybřežuje Březnice do zástavby obce ve svých inundacích na pravém břehu.

Protože přitéká z hřebenů Vizovické vrchoviny od obce Březnice a Bohuslavic ze severozápadu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci Březnice. Druhým přítokem řeky Březnice nad Šarovy je Lhotský potok od Lhoty a Salaše, který je jeho výrazným přídatkem.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci řeky Březnice také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu a dále pak v centru obce v okolí zimního sportovního stadiónu.