B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Šarovy leží v okrese Zlín, ORP Zlín, ve Zlínském kraji. Katastrální území obce má rozlohu 223 ha, počet obyvatel 250.

Obec se rozkládá na svazích výběžků Vizovických vrchů v údolí řeky Březnice, asi 9 km jižně od Zlína. Název Šarov označoval hrad i vesnici.

Území obce Šarovy je vymezeno správním územím (k. ú. 762067) a v souhrnu činí 223,2 ha. Jádro sídla bylo založeno souběžně s úpatím kopanin (západních sbíhajících se svahů Vizovické vrchoviny) po pravé straně toku Březnice, a má čitelnou strukturu lánové vsi se záhumenicovým uspořádáním plužin táhnoucích se k horizontu (Vrchy 335 m n.m.) . Pravobřehé osídlení bylo záměrně založeno v nivě Březnice z důvodu kvalitní půdy a jejího hospodářského využití. Březnice měla v minulosti meandrovitý charakter – niva fungovala jako přirozený poldr, který v období inteznivých dešťů a jarních tání zachycoval povodňové stoky ze svahů i zvýšené průtoky.

Vlastní novodobá zástavba obce je umístěna v záplavovém území Březnice, jejíž koryto je v zastavěném území napřímeno. Charakteristickým znakem starší zástavby je výrazný obdélníkový půdorys staveb, jednotná stavební čára a okapová orientace. Nezastavěné území je tvořeno pozemky zemědělského půdního fondu (85%). Typickým vizuálním znakem nezastavěné krajiny jsou sady na okraji zástavby tvořící přechod mezi urbanizovanou a otevřenou krajinou. Negativním znakem současného stavu krajiny je nízký podíl krajinné zeleně na pozemcích. Hlavní složkou krajinného rázu je krajinná scéna, kterou tvoří kulturní zemědělsky obdělávaná krajina doplněná fragmenty zeleně, remízků a lesů.

Z hlediska širších vztahů spadá obec Šarovy do území správního obvodu s rozšířenou působnosti – města Zlín, které se nachází 9 km severně od obce Šarovy. Na město Zlín má nejsilnější vazby.

Obec je dobře dopravně dostupná, hlavní trasou II. třídy II/497 spojující Zlín s Uh. Hradištěm. Pro region je typické i zastoupení firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých a mikro. Region má zemědělsko - průmyslový charakter. Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, ubytovací a dopravní infrastruktury, taky i výstavba a rozvoj podnikatelských aktivit obcí.

Území katastru obce Šarovy trpí povodněmi z místní řeky Březnice a Lhotského potoku a bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Rozsáhlé svodné území svahů Vizovické vrchoviny je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.