Hydrologické údaje

Šarovy patří do dílčího povodí řeky Březnice, která spadá do povodí Moravy ve Zlínském kraji.  Březnice a její pravostranný přítok Lhotský potok od Lhoty a Salaše jsou hlavními většími toky katastru. Hranicí katastru obce Šarovy s obcí Březolupy protéká ještě Hlubocký potok, který však zástavbu Šarov již nijak neohrožuje, avšak je významným přídatkem Březnice v navazujících Březolupech.

Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu západně ležícího kopcovitého masivu Vizovické vrchoviny - Hlubočky (Vrchy 335 m n.m.) a východně ležícího masivu Neradovského lesa (355 m n.m., vrch hradu Šarova), mezi nimiž se řeka Březnice hluboce zařezává v Šarovské nivě.

Povodí toku Březnice má plochu celkem 125,20 km2. Délka toku je 24,750 km. Pramení ve Vizovických vrších nad obcí Březnice. Odvádí vody ze západní části Vizovických vrchů, teče směrem jihozápadním až po obec Bílovice, kde se stáčí severním směrem a nad obcí Kněžpole směrem jihozápadním až k ústí. Pramení nad severní částí obce Březnice, kde má celkem 13 pramenišť. Krajina je zvlněná a v horní části toku, kde jsou větší sklony, převládá bystřinné proudění. Povodí má přirozený průběh, koryto není nijak upravováno ani stabilizováno. Hloubka se zde pohybuje okolo 10 - 50 cm. Protéká obcí Březnice, kde teče podél silnice až do obce Bohuslavice u Zlína. Zde převýšení i rychlost proudění postupně klesá a mění se na říční. Také koryto se rozšiřuje a ve většině místech je již upraveno a místy stabilizováno. Říční proudění převládá již dále ve větší části toku. Plocha tohoto povodí pod Bohuslavicemi, které zahrnuje i Šarovy, činí 32,8 km2. Vodní tok Březnice patří do správy Povodí Moravy s.p. Brno, závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště. Z přítoků jsou největší – levobřežní Zlámanecký potok, pravobřežní Lhotský potok, Hlubocký potok a Burava. Koryto celého toku Březnice protíná katastrální území obcí Březnice, Bohuslavice, Šarovy, Březolupy, Bílovice, Topolná, Mistřice, Včelary a Kněžpole u Uherského Hradiště. Březnice je levobřežním přítokem řeky Moravy nad Jarošovem u Uherského Hradiště v Kněžpolském lese.

 

Lhotský potok -   hyd. pořadí 4-13-01-0651    ID DIBAVOD: 408 580 006 800     ID CEVT: 10 205 900

je pravostranný přítok řeky Březnice v Šarovech od Lhoty a Salaše. Pramení mezi obcí Lhota a Salaš ve výšce 319 m n.m. Je významným zdrojem povodňových jevů v Šarovech a přídatkem v době bleskových povodní na zaplavování zástavby a pozemků obce. Správcem VT jsou Lesy ČR s.p.

Hlubocký potok - hyd. pořadí 4-13-01-0660    ID DIBAVOD: 408 590 000 100    ID CEVT: 10 186 178

je pravostranný přítok řeky Březnice za Šarovy od Hlubočků. Není zdrojem povodňových jevů v Šarovech a projevuje se přídatkem do vod Březnice v době bleskových povodní až na zástavbu sousedních, po toku ležících Březolup. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR s.p.

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Šarovy se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Březnici, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na mostcích ani lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Mapa vodních toků a správci VT