POVODŇOVÝ PLÁN obce ŠAROVY

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Šarovy ID dPP:11518 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Šarovy podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Zlín. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Šarovy a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na sa.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Březnice
  • Lhotský potok
  • Hlubocký potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM000238/2018-419/To
ze dne 31.01.2018

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/001104/2018
ze dne 29.1.2018
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství
 
Č. j.: MMZL23274/2018/OŽPaZ ze dne 28.02.2018
Osoba zodpovědná za GDPR:
Mgr. Hana Johnová, tel: 777 314 148, mail: hana.johnova@sms-sluzby.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část leden 2023
organizační část leden  2023
grafická část březen  2018
přílohy březen  2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze leden  2023
offline verze březen 2018
digitalizovaná verze leden  2023
databáze POVIS leden  2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

CZ_RO_B_C.jpg SFZP_H_CMYK.jpg