A) Přehled inundačních území


Březnice

Povodí Moravy s.p. stanovilo na Březnici záplavová území, která se táhnou podél jejího toku v celé zástavbě obce Šarovy. Svodné území je protáhlé ze severovýchodu směrem na jihozápad k Březolupům, Bílovicím, Topolné a Jarošovu a má v Šarovech délku cca 2,1 km a šířku místy až 200 m.

Šarovy neleží v oblasti s významným povodňovým rizikem. Březnice se Lhotským potokem však přispívá i k povodním na řece Moravě v níže ležícím území s významným povodňovým rizikem pro Uherské Hradiště.

U Q50 - Q100 vybřežuje Lhotský potok do zástavby obce ve své inundaci na obou březích a podstatně přispívá i k povodňovým stavům v Šarovech.

U Q100 ohrožuje Březnice celou zástavbu obce Šarovy ve svém inundačním území, tj. mezi svým korytem a silnicí II/497 tedy v podstatě v celé délce obce i spolu s vodami Lhotského potoku, který je jeho výrazným přídatkem.  Hlásný profil proto leží na Březnici za soutokem se Lhotským potokem a proto možné povodňové scénáře dobře vystihuje. Tok má zde ještě charakter bystřinného toku a povodňové přívaly bývají velmi rychlé a svým charakterem zcela vystihují typ ohrožení obce bleskovou povodní.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Březnice a Lhotského potoku také několik firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu v dolních částech (autoservis) obce (OÚ) a dále pak v dalších obcích po toku Březolupy a Bílovice, Topolná, Kněžpole a Jarošov.

Dále jsou v obci v říční inundaci OÚ, veřejná knihovna, historická kaple a kulturní zařízení.

V inundaci Březnice se dále jedná o zástavbu 11 rodinných domů a taky objekt občanské vybavenosti -  hřiště/výletiště obce Šarovy.

Levobřežní inundace řeky Březnice se neprojevuje, neboť je o prudký svah Neradovského lesa bez ohrožených objektů.

V inundaci Lhotského potoku jsou to rodinné domy, stodoly, kůlny a obecní kluziště. Problémem pro odtokové poměry Lhotského potoku v Šarovech je nekapacitní betonový mostek vedle kluziště a za ním následující trubní protlak pod silnicí II. třídy Zlín - Uh.Hradiště. Při jeho ucpání hrozí, jak už se to několikrát v historii stalo zaplavení domů nad silnicí vč. klidové zóny obce. Povodňové vody tak nemohou odtékat volně do Březnice, ale směřují po hlavní komunikaci dále na západ do obce, kdy kanalizace je nestačí odvádět a dochází k zátopám pozemků i sklepení domů.

Hlubocký potok Šarovy neohrožuje.