Stanovená záplavová území - obec Šarovy

Stanovená záplavová území vč. aktivních zón - vodního toku Březnice

Rozsah záplavových území odpovídá konfiguraci terénu nivních poloh a protipovodňovým opatřením, která byla na Březnici v minulosti vybudována.

Stanovená záplavová území - tok Březnice  0,00 - 23.281 ř.km

Vodní tok Březnice č.j.:

ŽPZ/10966/03

datum rozhodnutí:

19.06.2014

ID ZÚ

100000925

vodoprávní úřad:

KÚ Zlínského kraje

tok ID:

408 580 0001 00

kraj:

Zlínský

správce toku:

Povodí Moravy, s.p.

Záplavová území vodního toku Březnice včetně vymezení aktivních zón v obci Šarovy.

KÚ ZLK Zlín, odbor Životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný Vodoprávní úřad, dle § 104, odst. 2, písm. d) a § 107, odst. 1, písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Březnice, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 708 90 013, ze dne 24.1.2014 

1. stanovuje záplavové území toku Březnice v km 0.000 - 23.281 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a 

2. vymezuje aktivní zónu záplavového území Březnce v km 0.000 - 23.281 dle § 66 odst. 2 vodního zákona

záplavové území a aktivní zóna Březnice se týkají katastrálních území: Babice u Uh. Hradiště, Včelary, Bílovice u Uh. Hradiště, Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Březolupy, Kněžpole u Uh. Hradiště, Mistřice I., Mistřice II., Napajedla, Spytihněv, Šarovy, Topolná, Jarošov u Uherského Hradiště.

Mapa záplavových území v dPP obce